Almindelige betingelser for WebHotel HanSoft
Følgende betingelser er gældende for de kunder, der benytter tjenester fra WebHotel HanSoft.

Bestilling:
Bestilling foregår online.
Alle oplysninger opgivet ved bestilling skal være korrekte. Den i bestillingen oplyste email adresse er den HanSoft kan kontakte kunden på. Kunden er forpligtet til at underrette HanSoft, hvis der sker ændringer i bestillingsoplysningerne. Kunden kan opdatere kontaktoplysningerne via HanSofts hjemmeside.

Betingelser for køb af domænenavn.
Det gælder for .dk domæner, at Punktum.dk's regler skal overholdes.

Er det søgte domænenavn optaget, vil kunden få besked herom via mail. Ordren bliver automatisk annulleret, da der kan ikke etableres hjemmesideplads uden et gyldigt domænenavn. En sådan annullering vil aldrig ske, hvis der er tale om flytning af en hjemmeside fra en anden udbyder til HanSoft.

Domænet registreres som standard til HanSofts navne-servere. Ønskes andre navneservere anvendt, skal kunden selv sørge herfor. Det er købers ret at flytte domæne til andre navneservere. Hvis kunden flytter hjemmesiden til en anden udbyder inden der er gået 1 år, da bliver hele det indbetalte beløb betragtet som oprettelsesgebyr og alle services nedlukkes.

Nye domæner registreres hos Punktum.dk således:

Registrant: Køber (Firmanavn/Organisation eller navn på privatperson)
Fuldmægtig: HanSoft (Kan flytte og ændre data for domænet)
Betaler: Køber (Registrant)

 

Årsafgift for domæner opkræves af Punktum.dk og er en sag mellem Punktum.dk og kunden.

Anonyme domæner findes ikke, men private kan få deres oplysninger skjult ved at skrive til info@punktum.dk

Dansk lovgivning:
HanSoft’s kunder er underlagt den danske lovgivning.
Overtrædelse af dansk straffelovgivning vil medføre øjeblikkelig politianmeldelse, og nedlæggelse af hjemmeside.

Betalingens betydning:
Når køber indbetaler til HanSoft, er enhver bestilling gyldig. Ved bestilling anerkender køber ligeledes vore betingelser samt at ydelsernes levering påbegyndes.


Køb af webhotel, mailhotel, datahotel, webshop og email betragtes som en tjenesteydelse, der fremstilles og tilpasses efter forbrugerens individuelle behov og er omfattet af "Lov om visse forbrugeraftaler" (Se lov hos forbrugerstyrelsen). Ved at acceptere vore betingelser giver man samtidig samtykke til, at vi straks påbegynder tilpasning af tjenesteydelsen, som det er omtalt i forbrugerstyrelsens "Lov om visse forbrugeraftaler". Der er således ingen fortrydelsesret når bestilling er afsendt.

Hvis betaling af ydelserne udebliver kan HanSoft lukke for domænet, samt de tilknyttede funktioner, indtil betaling er sket. HanSoft vil altid advare om denne nedlukning i forbindelse med udsendelse af rykker. Hvis domænet lukkes ned pga.  manglende betaling, vil genåbning af domænet blive belagt med gebyr på kr. 125, som skal betales inden genåbning sker. Er HanSoft nødt til at udsende mere end en rykker vil den 2. rykker blive belagt med et gebyr på kr. 125. 

Generelle betingelser:
Ethvert system er følsomt overfor misbrug. Det er ikke tilladt at misbruge systemet, eller være til gene.


Opdages det, at en kunde er til gene for systemet, vil kunden blive gjort opmærksom herpå. Hvis kunden efter 1 advarsel om forstyrrende adfærd stadig er til gene, vil dette blive betragtet som mislighold af betingelserne for brug af WebHotel HanSoft, og ydelsernes levering standses.

HanSoft forbeholder sig ret til at fjerne sider med anstødeligt materiale. F.eks. racistisk eller pornografisk materiale.
Serverpladsen må ikke bruges som arkiv eller backup, medmindre der er købt DataHotel hos HanSoft.

Der ydes i intet tilfælde nogen form for refusion af betalt afgift, oprettelse eller gebyr.

Til alle domæner oprettes automatisk 1 stk. email, som vil videresende alle mails videre til kundens mailadresse, som blev oplyst ved bestilling. Uanset hvad der står foran "@" som modtager i en mail adresseret til "dit-domæne.dk", så vil mailen blive sendt videre til kundens egen email.
HanSoft er tilmeldt SPAM filteret fra SpamHaus.Org og  ORDB, som er med til at beskytte server mod misbrug, og alle mailadresser mod SPAM. 
Læs mere om hvad SPAM er på DK-CERT og Abuse.net
Udover beskyttelsen af vore kunder mod SPAM-mails, har HanSoft yderligere beskyttet sin SMTP mailserver mod misbrug med "SMTP Authentication".

Alle indkomne mails scannes for virus. En inficeret mail slettes og sendes ikke videre.

Der tages daglig backup af vores servere. Ved betaling for medgået tidsforbrug kan en hjemmeside genskabes fra gårdsdagens backup. I særlige tilfælde kan ældre backups findes frem.

Betingelserne, som gælder for kunder af HanSofts webhotel, kan ændres uden varsel. Det er kundens ansvar at holde sig opdateret med disse.

Brug af programmer
Uden ekstra omkostninger for kunden kan anvendes ASP og PHP kode til fremstilling af hjemmesider, som indeholder mere og andet end blot "tekst og grafik". Med koder kan f.eks. indsamles brugeroplysninger, sendes automatiske mails og arbejdes med MS Acces og MySQL databaser. Det er kundens ansvar, at disse koder/programmer belaster HanSofts servere mindst muligt. Eventuelle programmeringsmæssige retningslinjer om kodeoptimering fra HanSoft skal efterkommes.

Kunden kan frit anvende de komponenter som HanSoft stiller til rådighed på serverne. Kunden er selv forpligtet til at holde sig ajour med de komponenter der er tilgængelige, samt om de til stadighed fungerer med hjemmesidens systematik. Hvis HanSoft opgraduerer et komponent, er det kundens ansvar at teste komponentets funktionalitet med hjemmesiden.

Opsigelse:
Opsigelse af ydelser sker ved udeblivelse af betaling. HanSoft fremsender mail med tilbud om fortsættelse af abonnement inden den forudbetalte periode slutter. Ønskes abonnementet ikke fortsat, skal kunden undlade at bekræfte fortsættelse af abonnementet via mail. Ønskes abonnementet fortsat fremsendes faktura på ny 1-års periode.  


HanSoft er berettiget til, men ikke forpligtet til, at lukke for tjenesten/tjenesterne indtil betaling er sket, hvis kunden kommer i restance. Alle forfaldne beløb der ikke er betalt, kvalificerer til restance. Det gælder uanset at en given abonnementsperiode endnu ikke er udløbet.

Ønsker kunden i forbindelse med fornyelsen at skifte abonnement til en mindre pakke, opkræves et gebyr på kr. 100 for dette skift. Det er gebyrfrit at skifte til en større pakke.

Force majeure:
HanSoft er fritaget for såvel direkte som indirekte ansvar som følge af manglende opfyldelse af HanSofts forpligtelser. Eftersom Internettet er transparent, er alle ydre omstændigheder med til at fritage HanSoft for ansvar.

Ansvarsbegrænsning:
Ved hardware fejl, strømafbrydelse, lynnedslag, brand eller andre fejl, er HanSoft ikke ansvarlig for tab af data, eller manglende drift af hotellet.

Endvidere er HanSoft ikke økonomisk ansvarlig ved følgevirkninger af fejl.

Såfremt der alligevel er regler i gældende dansk ret som påbyder erstatning til kunden fra HanSoft, da vil erstatningsbeløbet ikke kunne overstige det beløb, som kunden har indbetalt for tjenesten i den aktuelt gældende bindingsperiode, dog med forholdsmæssigt nedslag for det tidspunkt hvor skaden opstod.

Misligholdelse:
Overtræder kunden de nærværende gældende betingelser, eller hvis HanSoft bliver bekendt med, at kunden udøver internetaktivitet som overtræder gældende dansk lovgivning, da kan HanSoft uden varsel stoppe levering af tjenester til kunden. 

Persondataregler i EU:
HanSoft opbevarer de data der er nødvendige for at oprette og vedligeholde et abonnement hos WebHotel HanSoft. Disse data bliver også anvendt til at oprette domæne hos Punktum.dk. Det vil sige, at HanSoft udveksler dine data med Punktum.dk i forbindelse med oprettelse af domæne. I forbindelse med fornyelse af dit abonnement bliver dine data brugt. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke data vi har og du har ret til at ændre dem til enhver tid. Ønsker du at se eller rette dine data, skal du blot logge ind på din konto, og her vælge GDPR.

Når abonnementet ophører, slettes alle data. WebHotel HanSoft gemmer ikke dine oplysninger når du ikke er kunde og har et abonnement.

Betingelserne er redigeret den 4.maj 2023.